Wednesday, November 24, 2010

ஒரு எழுத்தின் விலை.

I love you da chellam,
I love you da
I love u
I L U

sms -ன் சுருக்கத்தில் உணர்ந்தேன்
உன் மன இறுக்கத்தை.
உடனே பதிலளித்தேன் 'K' என்று.

'Last call charges Rs:0.50'
உணர்த்தியது ஓர் எழுத்தின் விலையை.

No comments: